Compliance regeling

In het kader van haar verantwoordelijkheid als brancheorganisatie van smeerolieondernemingen in Nederland vraagt de VSN uitdrukkelijk aandacht voor stipte naleving van het mededingingsrecht.
 
De consequenties van het niet nakomen van mededingingsregels zijn groot. De NMa kan hoge boetes opleggen en benadeelde partijen kunnen civiele schadevergoeding eisen. Bovendien kan overtreding van de mededingingsregels leiden tot negatieve publiciteit, die afbreuk doet aan de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de sector.

Sinds 1 oktober 2007 zijn enkele belangrijke wijzigingen in de Mededingingswet in werking getreden ten aanzien van de beboeting van brancheverenigingen. De NMa heeft de mogelijkheid gekregen een opgelegde boet aan een branchevereniging in te vorderen bij elke onderneming waarvan een vertegenwoordiger deel uitmaakte van het besluitvormende orgaan die de beslissing nam om de overtreding te begaan. Indien deze ondernemingen de boete niet kunnen betalen, is de NMa bevoegd de boete in te vorderen bij alle leden die ten tijde van de overtreding bij de branchevereniging waren aangesloten. Kortom, leden van brancheverenigingen moeten niet alleen zorg dragen voor de eigen compliance, maar dienen daarnaast ook in de gaten te houden of de brancheverenging waarbij zij zijn aangesloten zich conform de mededingingsregels gedraagt.

De VSN huldigt het principe te allen tijde de mededingingsregels na te leven. Om dit te onderstrepen is door GMW Advocaten een complianceregeling voor de VSN opgesteld. De complianceregeling is een praktisch instrument om te helpen voorkomen dat het nationale en Europese mededingingsrecht wordt overtreden.

Download

Klik hier om de VSN Complianceregeling te downloaden. ​